Benthyca

Mae benthyg arian yn anochel yn y byd sydd ohoni. Fodd bynnag mae’n bwysig meddwl yn ofalus ar gyfer beth rydych yn benthyg yr arian, o ble a faint y byddwch yn talu’n ôl.

Bethau i’w Hystyried Cyn Benthyg

Mae’n anodd weithiau osgoi benthyg, yn enwedig pan fo pethau’n newid.  Os oes swydd newydd gennych, efallai bydd yn rhaid i chi fenthyg arian ar gyfer costau teithio neu ddillad. Mae adegau eraill pan fo’n eich helpu i wasgaru’r gost, megis adeg y Nadolig neu wyliau.

Mae yna gymaint o ffyrdd o fenthyg (cymryd ‘credyd’) a gall y costau y byddwch yn eu talu fod yn gymhleth.

Y mathau o bethau i’w hystyried cyn benthyg yw:

  • Faint y mae arnoch angen ei fenthyg?
  • Faint y gallwch ei dalu’n ôl bob wythnos neu fis?
  • Am ba hyd yr ydych eisiau’r benthyciad?
  • Pwy fydd yn benthyg yr arian i chi ar y gyfradd llog rataf a’r costau isaf?

Mathau Mwyaf Cyffredin o Gredyd

Benthyciad Banc

bydd hyn ar y cyfan yn swm penodedig i’w dalu’n ôl dros gyfnod penodedig. Er enghraifft; £3,000 i’w dalu’n ôl dros un flwyddyn.

Benthyciad Undeb Credyd

Mae llawer o opsiynau hyblyg gydag undeb credyd. Gallwch drafod pa fenthyciad sy’n diwallu’ch anghenion orau, ond byddwch bob tro’n talu llog ar y swm sy’n ddyledus yn unig. Hynny yw, wrth ad-dalu’r benthyciad mae cost y llog yn lleihau. Gallwch ddysgu mwy am hyn ar ein tudalen undeb credyd.

Cardiau Credyd

Un o’r ffurfiau credyd mwyaf hyblyg. Gallwch brynu nwyddau a gwasanaethau a chewch fil ar ddiwedd y mis. Fodd bynnag, mae’n hawdd gorwario uwchlaw’ch cyllideb a chodir tâl arnoch os nad ydych yn talu’r swm cyfan.

Gorddrafft

Nid yw llawer o bobl yn meddwl am orddrafft yn gredyd, ond dyna ydyw! Os nad oes gennych ddigon o arian yn eich cyfrif banc, gall eich banc gytuno i ‘fenthyg’ digon i chi dalu’r costau hyd at derfyn penodol. Gall hyn fod yn ffordd ddrud iawn o fenthyg arian.

Benthycwyr Stepen Y Drws

Gelwir cwmnïau sy’n anfon person i’ch cartref bob wythnos neu fis i gasglu arian gennych yn ‘fenthycwyr stepen y drws’. Byddant yn rhoi’r benthyciad i chi mewn arian parod. Efallai bod y math hwn o fenthyciad yn gyfleus, ond mae cyfradd llog uchel fel arfer. Mae’n bwysig i chi edrych ar y cyfanswm rydych yn ei dalu’n ôl yn ogystal â faint rydych yn ei dalu bob wythnos neu fis.

Benthyciadau Diwrnod Cyflog

Maent yn union beth maent yn dweud ydynt. Eu bwriad yw rhoi benthyg arian hyd nes eich diwrnod cyflog nesaf, pan fyddwch yn dechrau eu talu’n ôl. Efallai byddwch wedi gweld storïau newyddion am fenthyciadau diwrnod cyflog. Mae eu cyfraddau llog yn ddiamau’n uchel iawn. Yn fwy o bryder yw’r ffaith ei fod yn hawdd iawn peidio â chyrraedd eich diwrnod cyflog nesaf heb orfod benthyg eto’r mis nesaf a’r mis nesaf eto. Mae rhai pobl wedi dweud bod eu dyledion wedi cynyddu y tu hwnt i’w rheolaeth oherwydd hyn.

Benthycwyr Arian Didrwydded

Benthycwyr Arian Didrwydded benthyg arian yn anghyfreithlon. Yn y wlad hon, mae angen trwydded gan y Swyddfa Masnachu Teg i fenthyg arian a rhaid benthyg gan gadw at eu rheolau. Heblaw am fod yn anghyfreithlon, problem benthyg gan fenthyciwr arian didrwydded yw y bydd ychydig iawn o waith papur gennych ac rydych yn debygol o dalu llawer mwy yn ôl.

Mae enghreifftiau o bobl yn benthyg £150 ar gyfer anrhegion Nadolig ac yn talu dros £5,000 yn ôl dros 5 mlynedd.  Gallai benthycwyr arian didrwydded hefyd fynd â’ch eiddo (megis eich pasbort) fel sicrwydd a defnyddio bygythiadau a thrais i gael mwy o arian gennych.  Mewn rhai achosion mae pobl wedi cael eu gorfodi i buteindra neu gyffuriau i dalu’u dyled i’r benthyciwr arian didrwydded.

Defnyddiwch fenthyciwr trwyddedig cywir bob tro. Os ydych eisoes wedi benthyg gan fenthyciwr arian didrwydded, gallwch gael cymorth arbenigol trwy ffonio Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru ar 0300 123 3311. Mae’r rhain yn arbenigo mewn ymdrin â’r broblem ac yn rhoi cymorth i chi’n gyfrinachol bob tro.

Cost Benthyca

Wrth benderfynu ar ba fenthyciad sydd orau i chi, efallai sylwch y mwyaf cyfleus yw cael yr arian, y mwyaf costus y bydd yn y pendraw.

Mae rheswm am hyn. Mae benthyg arian yn gyflym, yn arbennig i gwsmer newydd, yn risg.  Nid yw’r cwmni sy’n benthyg yn gwybod a ydych yn mynd i’w talu’n ôl felly mae eu costau llawer yn uwch. Cyn benthyg gan un o’r cwmnïau hyn, oedwch ac ystyriwch a yw’r cyfleustra’n werth yr arian ychwanegol. Gallai gostio cannoedd o bunnoedd i chi. Gallwch gael rhagor o gymorth ar opsiynau benthyg arian yma.