Rydym yn rhoi’r wefan hon ar brawf ar hyn o bryd. Bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn fath newydd o fudd-daliad a ddyluniwyd er mwyn cefnogi pobl sydd ag incwm isel neu sy’n ddi-waith. Mae’n cael ei gyflwyno ledled y DU ar hyn o bryd.

Bydd Credyd Cynhwysol yn dod yn lle’r budd-daliadau canlynol:

  • budd-daliadau tai (gan gynnwys costau tai)
  • cymhorthdal incwm
  • lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm
  • lwfans cyflogaeth a chymorth yn seiliedig ar incwm
  • credyd treth plant
  • credyd treth gwaith

Mae Credyd Cynhwysol wedi cael ei gyflwyno i bob Canolfan Waith yng Nghymru, ond mae’n berthnasol i bobl sydd newydd ddod yn ddi-waith yn unig ar hyn o bryd. Pethau i fod yn ymwybodol ohonynt:

  • Os yw eich amgylchiadau’n newid, efallai byddwch yn cael eich symud i Gredyd Cynhwysol nawr!
  • Bydd y Ganolfan Waith yn cysylltu â chi cyn iddyn nhw eich symud i Gredyd Cynhwysol
  • Bydd pawb yn cael eu symud i Gredyd Cynhwysol yn y pen draw

Beth Sydd Angen i Chi Wybod?

Bydd Credyd Cynhwysol yn newid y ffordd byddwch yn derbyn eich budd-daliadau.

I’r rhan fwyaf o bobl, bydd yn daliad unigol bob mis, yn cynnwys costau tai, a bydd yn cael ei drosglwyddo’n uniongyrchol i gyfrif banc.

Os yw eich rhent yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’ch landlord, bydd hyn yn newid – bydd yn cael ei dalu fel rhan o’ch taliad Credyd Cynhwysol, a chi fydd yn gyfrifol am ei drosglwyddo i’ch landlord.

Dechreuwch baratoi nawr – peidiwch â’i adael tan y funud olaf!

Defnyddiwch Reolwr Arian y Credyd Cynhwysol 'nawr

Pedwar Peth Gallwch Chi eu Gwneud Nawr

1. Mynd Ar-Lein

Os nad ydych chi’n defnyddio’r rhyngrwyd a heb gyfeiriad e-bost, mae llawer o ffyrdd i gael help. Gofynnwch i ffrind neu aelod o’r teulu, ewch i’ch llyfrgell leol, neu siaradwch â’ch landlord neu awdurdod lleol. Ewch i Dewch Ar-lein yng Nghymru i ddod o hyd i’ch cyfrifiadur cyhoeddus agosaf.

2. Dechrau Cyfrif Banc

Bydd angen cyfrif banc arnoch, er mwyn cadw’r taliad Credyd Cynhwysol. Mae llawer o wahanol fathau o gyfrifon – ewch i adran cyfrifon banc ein gwefan am gymorth. Os oes gennych gyfrif banc ond ddim yn ei ddefnyddio (neu ddim yn gallu ei ddefnyddio), dylech fod yn gymwys am gyfrif banc sylfaenol heb ffi. Cewch ragor o wybodaeth am gyfrifon banc sylfaenol wrth ddefnyddio’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

3. Dechrau Cynilo

Ceisiwch roi arian i un ochr bob wythnos – bydd hyd yn oed £1 neu £2 yn gwneud gwahaniaeth, a bydd yn eich helpu pan fyddwch yn aros am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf.

4. Cael Cymorth

Os oes angen cymorth arnoch, mae’r llinellau cymorth canlynol yn rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol:

Ewch i’r adran gyngor ar ein gwefan am ragor o wybodaeth am ble i gael help a chymorth.