Cronfa Cymorth Dewisol - A Oes Angen Cymorth Arnoch i Aros yn Eich Cartref?

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Gall Grant Taliad Cymorth Personol gynorthwyo pobl i aros yn eu cartref eu hunain yn hytrach na mynd i mewn i sefydliad, ysbyty neu gartref gofal. Bwriad y grant yw helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw bywyd mor annibynnol ag y bo modd yn y gymuned.

Rhaid bod risg wedi’i dynodi na allwch aros yn eich cartref eich hun heb gymorth y grant hwn.

Gallech fod yn cael anawsterau gyda thasgau personol neu ddomestig (fel coginio neu siopa) a heb gymorth grant bydd angen i chi ystyried sefydliad gofal.

Cyn i chi wneud cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd.

Mynnwch wybod beth na fyddwn yn ei ariannu, ac eithriadau. Beth nad yw’r Gronfa Cymorth Dewisol yn ei gefnogi.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.