Cronfa Cymorth Dewisol - Beth Allaf Ei Ddisgwyl Gan Grant y Gronfa Cymorth Dewisol?

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Dim ond dau fath o grant y mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn eu dyfarnu.

1. Taliad Cymorth mewn Argyfwng (EAP)

Ymyriad tymor byr yw Taliad Cymorth mewn Argyfwng i’ch helpu gydag angen brys ar unwaith. Bydd y taliad yn talu costau bwyd, cyfleustodau a dillad.

Bydd penderfyniad ynghylch Taliad Cymorth mewn Argyfwng yn cael ei wneud yn gyflym, cyn pen 12 – 24 awr fel arfer.

Gall Taliad Cymorth mewn Argyfwng gael ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc trwy BACS. Bydd angen cyfrif arnoch sy’n caniatáu taliadau BACS. (Nid yw cyfrifon Swyddfa’r Post yn derbyn BACS).

Fodd bynnag, caiff y rhan fwyaf o ddyfarniadau Taliad Cymorth mewn Argyfwng eu talu drwy PayPoint. Bydd angen ffôn symudol sy’n gweithio arnoch chi (nid oes rhaid iddo fod yn ffôn clyfar). Caiff cod taleb ei anfon i’r ffôn symudol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi’r rhif ffôn symudol yn glir, gan y bydd unrhyw gamgymeriadau yn arwain at oedi o ran anfon y cod atoch chi.

2. Taliad Cymorth Unigol (IAP)

Grant i alluogi rhywun i fyw’n annibynnol yw Taliad Cymorth Unigol.

Mae’n cymryd mwy o amser i wneud penderfyniad ynglŷn â Thaliad Cymorth Unigol, bydd canlyniad dyfarniad yn cael ei benderfynu cyn pen 10 diwrnod gwaith o wneud cais.

Dywedwch yn glir i ba gyfeiriad yr hoffech i’ch gohebiaeth gael ei hanfon, gan y gall y Gronfa anfon nifer o lythyrau atoch ynglŷn â’ch dyfarniad.

Os ydych chi’n symud tŷ, bydd y Gronfa Cymorth Dewisol fel arfer yn anfon llythyrau i’ch cyfeiriad newydd fel ein bod yn gwybod fod gennych fynediad i’r eiddo at ddibenion dosbarthu a gosod.

Cofiwch y gall ceisio prynu eitemau na ddyfarnwyd grant ar eu cyfer arwain at wrthod yn y man gwerthu. Dim ond yr eitemau penodol y dyfarnwyd arian i chi ar eu cyfer y dylech eu prynu. Cadwch bob derbynneb am leiafswm o ddeuddeg mis ar ôl dyfarniad. Gall hyn hefyd effeithio ar geisiadau yn y dyfodol, gan fod gweithgarwch twyllodrus yn cael ei fonitro.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.