Cronfa Cymorth Dewisol - Beth Mae Grant y Gronfa Cymorth Dewisol yn Gallu Rhoi Cymorth Ar Ei Gyfer?

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Cynllun grant yw’r Gronfa Cymorth Dewisol sy’n gallu darparu taliadau neu gymorth o fath arall at ddau ddiben:

1. Taliad Cymorth mewn Argyfwng (EAP)

Caiff y grant Taliad Cymorth mewn Argyfwng ei ddyfarnu i roi cymorth mewn argyfwng neu pan fydd bygythiad uniongyrchol i iechyd neu les.

Gallai argyfwng olygu eich bod wedi dioddef tân, llifogydd, digartrefedd, cam-drin domestig, aflonyddu neu sefyllfa debyg.

Bydd grant Taliad Cymorth mewn Argyfwng yn cael ei ddyfarnu i’ch cynorthwyo am ychydig ddyddiau i dalu costau bwyd, dillad, nwy a thrydan a threuliau teithio brys.

Caiff ei ddyfarnu cyn pen 24 awr, felly gall cymorth eich cyrraedd yn gyflym a’ch cynorthwyo am gyfnod byr, tra’ch bod yn cael ceisio help lleol arall a dod yn ôl ar eich traed.

Nid oes angen i chi fod yn derbyn budd-daliadau i fod yn gymwys i gael cymorth gyda grant Taliad Cymorth mewn Argyfwng, fodd bynnag bydd angen i chi ddangos nad oes gennych gymorth neu fodd ariannol arall i ymdopi â’r argyfwng.

Mae cyfyngiadau i’r nifer o grantiau Taliad Cymorth mewn Argyfwng y gallwch wneud cais amdanynt mewn blwyddyn.

2. Taliad Cymorth i Unigolion (IAP)

Caiff grant Taliad Cymorth i Unigolion ei ddyfarnu i alluogi rhywun i fyw’n annibynnol neu barhau i fyw’n annibynnol gan atal yr angen am ofal sefydliadol.

Mae meini prawf penodol ac amodau cymhwyso i grant Taliad Cymorth i Unigolion, a bydd angen i chi fodloni’r rhain er mwyn llwyddo i gael dyfarniad.

Bydd grant Taliad Cymorth i Unigolion yn dyfarnu nwyddau gwynion fel oergell, popty a pheiriant golchi yn ogystal â phethau hanfodol eraill ar gyfer eich cartref, fel llenni, gwelyau, dillad gwely a seddi.

Fe gymer uchafswm o 10 diwrnod gwaith i Daliad Cymorth i Unigolion gael ei ystyried, felly gwnewch gais mewn digon o bryd cyn i chi symud tŷ.

Dim ond i bobl ar fudd-daliadau yn seiliedig ar incwm y mae Taliadau Cymorth i Unigolion ar gael.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.