Cronfa Cymorth Dewisol - Beth na Fydd y Grofna Cymorth Dewisol yn ei Gynorthwyo

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Nid yw’r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynorthwyo’r ceisiadau canlynol am eitemau neu gymorth ar gyfer y grantiau canlynol:

1. Costau y Tu Allan i’r DU

 • Nid ydym yn cynorthwyo unrhyw angen sy’n digwydd y tu allan i’r DU

2. Costau Addysg neu Hyfforddiant

 • Nid ydym yn cynorthwyo unrhyw anghenion addysgol neu hyfforddi, gan gynnwys dillad ac offer.
 • Nid ydym yn cynorthwyo â chostau ar gyfer gwisg ysgol. Mynnwch wybodaeth am y grant gwisg ysgol.
 • Nid ydym yn cynorthwyo gyda threuliau teithio yn ôl ac ymlaen i’r ysgol

3. Costau Cyfreithiol

 • Nid ydym yn cynorthwyo ag unrhyw gostau mewn cysylltiad â’r llys (achosion cyfreithiol) fel ffioedd cyfreithiol, ffioedd llys, dirwyon, costau, iawndal, costau cynhaliaeth neu deithio

4. Costau Tai

 • Nid ydym yn cynorthwyo â chostau symud neu storio
 • Nid ydym yn cynorthwyo â chostau ar gyfer atgyweiriadau i eiddo
 • Nid ydym yn cynorthwyo â chost cymorth domestig neu ofal seibiant – cysylltwch â’ch gwasanaethau cymdeithasol lleol
 • Nid ydym yn cynorthwyo ag unrhyw gostau tai, gan gynnwys atgyweiriadau neu welliant i dai, yn cynnwys garejys, gerddi a thai allan
 • Nid ydym yn cynorthwyo â blaendaliadau i sicrhau llety.
 • Nid ydym yn cynorthwyo â chostau i wneud taliadau morgais, trethi dŵr, trethi carthffosiaeth, taliadau gwasanaeth, rhent neu daliadau’r dreth gyngor.

5. Costau Teledu Neu Ffôn

 • Nid ydym yn cynorthwyo â chostau prynu, rhentu neu osod ffôn nac unrhyw gostau galwadau.
 • Nid ydym yn cynorthwyo â chostau teledu neu radio neu gostau trwydded, erial neu rentu ar gyfer teledu neu radio.

6. Costau Meddygol

 • Nid ydym yn cynorthwyo â chostau unrhyw eitem neu wasanaeth meddygol, llawfeddygol, optegol, clywedol neu ddeintyddol
 • Nodwch y gall y rhain gael eu darparu yn rhad ac am ddim os ydych yn derbyn budd-dal yn seiliedig ar incwm.

7. Cerbydau a Symudedd

 • Nid ydym yn cynorthwyo ag unrhyw gostau symudedd gan gynnwys costau cadw, parcio, prynu a rhedeg unrhyw gerbyd modur neu unrhyw ddull teithio arall (ac eithrio lle’r ystyrir taliad am gostau teithio mewn argyfwng).

8. Costau Eraill Nad yw’r Gronfa Cymorth Dewisol yn eu Cynorthwyo

 • Nid ydym yn cynorthwyo â chostau’n gysylltiedig â gwaith
 • Nid ydym yn gwneud taliadau am unrhyw ddyledion neu log dyledion
 • Nid ydym yn cynorthwyo â chostau gwyliau
 • Nid ydym yn cynorthwyo â chost buddsoddiad

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.