Cronfa Cymorth Dewisol - Beth Sydd Angen i Chi ei Wybod Cyn Gwneud Cais

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Cronfa gyllid pan fetho popeth arall yw’r Gronfa Cymorth Dewisol. Mae hynny’n golygu mai bwriad y Gronfa yw cynorthwyo pobl nad ydynt yn gallu cael unrhyw help neu gyllid arall ar adegau penodol o angen – naill ai mewn argyfwng/cyfyngder neu wrth symud tŷ (am resymau penodol yn unig).

Dim ond anghenion ac eitemau hanfodol y mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn rhoi cymorth ar eu cyfer.

Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn darparu dau fath o grant, nad oes angen i chi ei dalu’n ôl.

Bydd angen i chi allu darparu gwybodaeth fanwl pan fyddwch yn gwneud cais i’r Gronfa.

Gwybodaeth y Bydd ei Angen Arnoch

Cyn i chi wneud cais am gyllid y Gronfa Cymorth Dewisol, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod y wybodaeth ganlynol:

  • Eich enw llawn (os ydych yn hawlio budd-daliadau, mae’n rhaid i hwn gyfateb i’r wybodaeth sydd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau).
  • Eich Rhif Yswiriant Gwladol (os ydych yn hawlio budd-daliadau, mae’n rhaid i hwn gyfateb i’r wybodaeth sydd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau).
  • Incwm eich cartref a gwybodaeth am fudd-daliadau – h.y. mae’n rhaid i chi wybod pa fudd-dal rydych yn ei dderbyn a beth yw eich incwm. Gall fod angen i chi wybod am incwm neu fudd-daliadau eich partner hefyd neu unrhyw un arall yn eich cartref.
  • Os ydych chi’n symud tŷ, bydd angen i chi wybod pa bryd fydd eich tenantiaeth ar gyfer eich cyfeiriad newydd yn dechrau, a chadarnhau bod y cytundeb tenantiaeth wedi’i lofnodi.
  • Bydd angen i chi esbonio pam mae angen dyfarniad y Gronfa Cymorth Dewisol arnoch, a bydd hyn yn cynnwys gwirio nad ydych chi’n gymwys i gael cymorth gan yr Adran Gwaith a Phensiynau cyn gwneud cais i’r Gronfa. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud cais am fenthyciad cyllidebu, taliad blaenswm credyd cynhwysol neu flaenswm cyllidebu tymor byr os ydych yn gymwys, cyn cysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am fenthyciadau cyllidebu.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.