Cronfa Cymorth Dewisol - Cymhwysedd ar Gyfer Taliadau Cymorth Unigol

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Diben grant Taliad Cymorth Unigol yw helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol ag y bo modd yn y gymuned.

I fod yn gymwys i gael Taliad Cymorth Unigol mae’n rhaid i chi fodloni POB UN o’r tair elfen cymhwysedd:

1. Bodloni Amodau’r Grant

 1. Yn byw yng Nghymru
 2. Rhaid bod yn 16 oed neu’n hŷn
 3. Dim mynediad arall i gynilion neu gyllid arall
 4. Ddim yn byw mewn cartref gofal (oni bai eich bod yn cael eich rhyddhau mewn llai na 6 wythnos)
 5. Ddim yn y carchar ar hyn o bryd (oni bai eich bod yn cael eich rhyddhau mewn llai na 6 wythnos)
 6. Ddim yn aelod o urdd grefyddol yn cael eich cynnal yn llawn

2. Derbyn Budd-dal Cymwys

Dyma’r budd-daliadau cymwys:

 1. Cymhorthdal incwm
 2. Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 3. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
 4. Credyd pensiwn
 5. Credyd cynhwysol

3. Bodloni Amod Ymgymhwyso

 1. Rydych yn gadael cartref neu sefydliad gofal i fyw’n annibynnol yn y gymuned.Bydd angen i chi fod wedi bod mewn gofal am leiafswm o 3 mis ac wedi derbyn gofal sylweddol a helaeth. Mae enghreifftiau’n cynnwys ysbytai, cartrefi gofal, carchardai, llety â chymorth a gofal maeth.
 2. Rydych am barhau i fyw’n annibynnol yn eich cymuned.  Gall fod perygl y byddwch yn mynd i mewn i ofal am eich bod yn cael anhawster yn ymdopi gartref. Mae angen bod tystiolaeth glir ar y cais o’r math o ofal sefydliadol y byddai’r ymgeisydd mewn perygl o fynd i mewn iddo. (h.y. llety â chymorth iechyd meddwl, cartref nyrsio ac ati).
 3. Rydych yn sefydlu cartref ar ôl ffordd o fyw ansefydlog. Gallai hyn fod fel rhan o raglen ailsefydlu wedi’i chynllunio neu sicrhau llety yn annibynnol yn dilyn cyfnod o ddigartrefedd. Bydd y Gronfa yn ystyried pa mor aml rydych wedi symud, dros ba gyfnod amser a pha fath o lety rydych wedi bod yn byw ynddo h.y. byddai cysgu ar y stryd, symud o soffa i soffa, lloches dros nos, hosteli a llety argyfwng (h.y. gwely a brecwast) yn cael eu hystyried fel tystiolaeth o ffordd o fyw ansefydlog.
 4. Rydych yn wynebu pwysau eithriadol a brys (sydd yn fwy na’r pwysau o fyw ar incwm isel). Dim ond os ydych chi (a’ch teulu) wedi bod mewn sefyllfa o bwysau eithriadol a brys y dylech wneud cais o dan yr amod ymgymhwyso hwn. Gallai hyn gynnwys perthynas yn chwalu yn enwedig pan oedd trais domestig yn gysylltiedig, salwch sydyn neu ddamwain aelod o’r teulu, neu faterion tai fel pwysau yn sgil gorlenwi neu’n gorfod symud oherwydd aflonyddu. Peidiwch â gwneud cais o dan yr amod ymgymhwyso hwn oherwydd materion yn ymwneud â chyllidebu neu fforddiadwyedd. Ni fydd hyn yn cael ei ystyried yn bwysau eithriadol a brys, ac ni fyddwch yn gymwys am grant.
 5. Rydych yn mynd i fod yn helpu gofalu am garcharor neu droseddwr ifanc wedi’i ryddhau ar drwydded dros dro. Caiff dyfarniadau eu gwneud fel arfer ar gyfer treuliau byw i helpu talu cost gofal llety dros gyfnod y rhyddhad dros dro. Mae hyn yn wahanol i’r llwybr ymgymhwyso i bobl sy’n cael eu rhyddhau o’r carchar.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.