Cronfa Cymorth Dewisol - Y Wybodaeth y Bydd ei Hangen Arnoch Wrth Law

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Dylech wneud yn siŵr bod y wybodaeth ganlynol gennych wrth law cyn i chi wneud cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol:

 • Eich Rhif Yswiriant Gwladol
 • Eich enw llawn
 • Eich dyddiad geni
 • Eich rhifau ffôn cyswllt
 • Ar gyfer ceisiadau am Daliad Cymorth mewn Argyfwng – gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu’r rhif ffôn symudol cywir y byddwch angen i god y daleb PayPoint fynd iddo
 • Enwau llawn, rhifau yswiriant gwladol a dyddiadau geni pawb sy’n byw yn y cartref
 • Eich cyfeiriad llawn presennol a’r cod post
 • Eich hanes cyfeiriadau
 • Eich cyfeiriad carchar (os cawsoch eich rhyddhau yn ddiweddar)
 • Os yw’n gymwys – dyddiad dechrau eich tenantiaeth a manylion cyfeiriad llawn unrhyw eiddo rydych yn symud iddo
 • Gwybodaeth am eich budd-daliadau – pa fudd-daliadau rydych yn eu derbyn, faint rydych yn ei gael a pha mor rheolaidd
 • Manylion unrhyw sefydliadau sy’n eich helpu
 • Holl incwm a threuliau y cartref
 • Symiau eich cynilion presennol
 • Beth sydd ei angen arnoch o’r Gronfa Cymorth Dewisol
 • Pa amgylchiadau ydych chi’n eu hwynebu a pham mae angen cymorth y Gronfa Cymorth Dewisol arnoch chi

Os ydych yn gwneud cais am Daliad Cymorth mewn Argyfwng – mae’n rhaid i chi allu esbonio pa fath o sefyllfa argyfwng neu drychineb y buoch ynddi. Gwnewch yn siŵr bod yr holl wybodaeth angenrheidiol gennych wrth law – h.y. rhif cyfeirnod trosedd yr heddlu, os ydych wedi dioddef trosedd.

Dylech sicrhau eich bod ond yn gwneud cais am eitemau sy’n gymwys drwy’r Gronfa.

Beth ydw i’n debygol o’i gael mewn dyfarniad Grant Cymorth Dewisol?

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.