Cronfa Cymorth Dewisol - Ydych chi’n Symud tŷ? Pa Bryd Fydd y Gronfa Cymorth Dewisol yn Gallu Cynorthwyo?

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

IAP – Grant Cymorth Unigol

Dim ond i bobl sy’n symud tŷ o dan amgylchiadau penodol y bydd y Gronfa Cymorth Dewisol yn dyfarnu grant.

Byddwch yn cymhwyso ar gyfer Taliad Cymorth Unigol pan fyddwch yn symud tŷ, ond dan yr amgylchiadau canlynol:

  • Rydych yn symud i lety parhaol ar ôl ffordd o fyw ansefydlog. Gallai hyn fod yn gyfnod o ddigartrefedd, cysgu ar y stryd neu gysgu ar soffa, neu dai gwely a brecwast/tai argyfwng amrywiol.
  • Rydych yn gadael sefydliad neu gartref gofal a byddwch yn ymsefydlu’n barhaol yn y gymuned. Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn ystyried bod “sefydliadau” yn cynnwys ysbytai, carchardai, llety â chymorth a gofal maeth.
  • Rydych yn symud i leihau pwysau eithriadol a brys ar eich teulu. Mae’n rhaid i hyn fod yn sgil angen nad yw oherwydd pwysau ariannol yn gysylltiedig ag incwm isel e.e. symud oherwydd trais domestig, symud yn sgil anghenion aelod o’r teulu sydd ag anabledd, tŷ anaddas (gorlawn, llety anaddas), *** Bydd y Gronfa yn disgwyl mai ymgais gyntaf i ailsefydlu yn y gymuned fydd y rhan fwyaf o symudiadau.

Ni fyddwch yn gymwys i gael Taliad Cymorth Unigol os byddwch yn symud tŷ dan yr amgylchiadau canlynol:

  • Rydych wedi symud fel “symud o ddewis” – h.y. i fod yn agosach at deulu, amwynderau, lleoliad sy’n well gennych.
  • Rydych wedi symud gan y bydd eich cartref newydd yn fwy fforddiadwy.
  • Rydych yn symud o lety brys i lety dros dro/tymor byr arall.

Er mwyn sicrhau beth fydd y Gronfa Cymorth Dewisol yn ei ddyfarnu neu ddim yn ei ddyfarnu mewn grant Taliad Cymorth Unigol gwiriwch beth na fydd y Gronfa Cymorth Dewisol yn ei gynorthwyo a gwiriwch beth rydych yn debygol o’i gael.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.