Cyngor

Mae dau fath o gymorth y gallai fod arnoch eu hangen o ran arian.  Mae cymorth ar gael p’un bynnag sydd ei angen.

Cyngor Ariannol

Os oes arnoch angen arweiniad ar benderfynu sut i reoli’ch arian, gwybodaeth ar gynnyrch, neu rywun i esbonio rhywbeth technegol, gelwir hyn yn ‘Cyngor Ariannol’.  Er bod nifer o sefydliadau ac elusennau lleol a all helpu, sefydlwyd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol i helpu pobl ledled y wlad yn yr union ffordd hon. Gallwch gael cymorth ar-lein, dros y ffôn neu drefnu apwyntiad â rhywun.

Cyngor ar Ddyled

Os oes arnoch angen help i reoli arian pan mae pethau wedi mynd yn drech na chi, caiff ei alw’n ‘Cyngor ar Ddyledion’. Eto, mae llawer o sefydliadau ac elusennau lleol a all helpu, ond cyn i chi gysylltu â nhw, mae rhai pethau y dylech eu hystyried.

Mathau o Cyngor ar Ddyled

1. Cyflogedig-am Gyngor Dyled

Meddyliwch yn ofalus cyn talu am gyngor am ddyledion. Mae’n rhad ac am ddim o’r holl ddolenni ar y dudalen hon

Mae llawer o gwmnïau yn honni eu bod nhw’n gallu mynd i’r afael â’ch dyledion. Mae rhai ohonyn nhw’n codi tâl. Yn aml, byddan nhw’n mynd trwy union yr un broses ag y byddai gwasanaethau rhad ac am ddim yn ei wneud. Hefyd, bydd rhai cwmnïau yn mynd â chi trwy broses sy’n debyg i fethdaliad, ac eto, byddan nhw’n codi tâl.

Ystyriwch y peth; os oes gennych chi broblemau ariannol, a fyddwch chi eisiau talu am wasanaeth sy’n union yr un peth (neu bron yr un peth) ag y gallwch ei gael yn rhad ac am ddim? Ateb y rhan fwyaf o bobl yw ‘na’.

Os ydych yn penderfynu eich bod yn dymuno defnyddio gwasanaethau y mae’n rhaid talu ar eu cyfer, sicrhewch eich bod yn deall yn union yr hyn a gewch am eich arian er mwyn i chi benderfynu a yw’n werth yr arian. Gallech hyd yn oed siarad â’r swyddfa Cyngor Ar Bopeth leol am oblygiadau’r cyfan i chi. Gallwch gysylltu â’ch swyddfa Cyngor Ar Bopeth leol yng Nghymru ar 08444 772020.

2. Cyngor ar Ddyled am Ddim

Mae llawer o wasanaethau am ddim ar gael lle cewch gymorth gan ymgynghorwyr hyfforddedig na fyddant yn eich barnu nac yn barnu’ch sefyllfa. Dyma rai dolenni i sefydliadau all eich helpu am ddim.

Mae elusen dyledion StepChange yn darparu cyngor arbenigol rhad ac am ddim i’ch helpu chi i reoli eich dyledion. Mae hyn yn cynnwys beth i’w ddisgwyl, a beth ddylech chi ei wneud pan fyddwch yn methu talu biliau, a dod o hyd i’r ateb cywir i ddod â’ch dyledion dan reolaeth.

Gall y Llinell Ddyled Genedlaethol helpu gyda phroblemau dyled personol a busnes (trwy eu ‘Llinell Ddyled Busnes’). Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y Llinell Ddyled Genedlaethol.

Payplan yn cynnig cymorth rhad ac am ddim, yn gwbl gyfrinachol a chyngor i unrhyw un sy’n cael trafferth â dyledion. Rhoi cyngor ar ystod eang o opsiynau – o gynlluniau dyled strwythuredig, ffurfiol i’r arweiniad syml ar sut i reoli eich dyledion a mynd yn ôl mewn rheolaeth o’ch arian.

Ffoniwch Payplan am ddim ar 0800 716 239 neu cwblhewch y cais Dyled Help ar-lein a bydd un o’u cynghorwyr hyfforddedig eich ffonio’n ôl.

Defnyddiwch yr offeryn hwn i ddod o hyd i gyngor am ddim, wyneb yn wyneb ar ddyled 'nawr

Dolenni Defnyddiol