Pension Wise

O 6 Ebrill 2015, ymlaen mae pensiynau’n newid, gan roi mwy o ryddid ichi benderfynu beth i’w wneud gyda’ch cronfa bensiwn.

Mae Pension Wise yn wasanaeth newydd gan y llywodraeth a fydd yn eich helpu i drafod eich dewisiadau, fel y gallwch wneud y penderfyniadau gorau i chi a’ch teulu yn ddeallus a hyderus.

Cwestiynau Cyffredin

Sawl leol Cyngor ar Bopeth sy'n darparu gwasanaeth ar ran Pension Wise?

Cymru a Lloegr – mae 50 o ganolfannau lleolo Cyngor ar Bopeth yn gallu gofalu am dros 500 o leoliadau drwy gyfrwng gwaith maes.

Rhyddid Pensiwn - Pa Hyblygrwydd Sydd Yna?

  1. Yn y Gyllideb yn 2014, cyhoeddodd y Llywodraeth newidiadau i’r ffordd yr oedd pobl yn cael eu pensiynau.
  2. Mae gan drethdalwyr gweithgar sydd wedi cynilo drwy gydol eu hoes ddewis go iawn ynghylch eu harian, sy’n eu galluogi i wneud penderfyniadau pwysig am eu dyfodol.
  3. Mae’r rhyddid pensiwn newydd, a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015, yn golygu y gall pobl dros 55 oed, sydd â phensiwn cyfraniad diffiniedig, gael eu cynilion pensiwn fel blwydd-dal, arian, neu’n hyblyg dros amser.

Arweiniad - Sut Gall Pobl Gael Help?

  1. Er mwyn arwain pobl drwy’u ddewisiadau pensiwn, mae’r Llywodraeth wedi sefydlu gwasanaeth diduedd, am ddim i roi arweiniad, sef Pension Wise.  Mae ar gael ar-lein, dros y ffôn a wyneb yn wyneb.
  2. Cyngor ar Bopeth sy’n darparu apwyntiadau wyneb yn wyneb ar ran Pension Wise, a’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau sy’n gyfrifol am yr apwyntiadau dros y ffôn.
  3. Mae apwyntiad yn sgwrs 45 munud rhyngoch chi ac arbenigwr Pension Wise.  Byddwch yn cael arweiniad personol ar yr hyn y gallwch ei wneud gyda’ch pot pensiwn.
  4. Mae arbenigwyr Pension Wise yn ddiduedd.  Dydyn nhw ddim yn argymell unrhyw gynnyrch na chwmnïau ac ni fyddan nhw’n dweud wrthych chi sut i fuddsoddi eich arian.
  5. Mae’r holl arbenigwyr yn cael eu hyfforddi yn unol â safonau llym FCA ac mae’r cwrs yn cael ei achredu gan y Sefydliad Yswiriant Siartredig.

Ar Gyfer Pwy Mae'r Gwasanaeth?

Gall Pension Wise helpu pobl:

  • 50 oed neu hŷn
  • Sydd â chronfa (cronfeydd) cyfraniad diffiniedig

Trefnu Apwyntiad Gyda Pension Wise

Mae modd trefnu apwyntiad dros y ffôn neu wyneb yn wyneb â Pension Wise drwy ffonio 0300 330 1001 neu drwy fynd i: www.pensionwise.gov.uk